By | دسامبر 27, 2017

تعبیر خواب خفاش

تعبیر خواب خفاش

تعبیر دیدن خفاش در خواب ، وجود دشمن است. اگر در خواب دیدید که خفاش را کشتید، بر دشمن پیروز می شوید. دیدن خفاش در خواب نه فقط برای بیننده خواب بد است بلکه روی زندگی اطرافیانش نیز اثر می گذارد. اگر در خواب دیدید که خفاش را کشتید بر دشمن چیره می شوید اما باقی گذاشتن جسد خفاش خودش ابتلا و بلا است و لاشه خفاش خود گویای مصیبت است.

اگر خفاش بچه کرده بود دشمنی است که ریشه دوانیده و انهدامش دشوار شده است. اگر در خواب ببینید خفاش یا بچه هایش را در کیسه ریخته و به جایی دور برده و آزاد کردید بهتر از این است که در خواب آن ها را بکشید.

آنلی بیتون مى‏گوید:
دیدن خفاش در خواب ، نشانه خبر مصیبت و بد بختی است كه از طرف افراد شرور به شما خواهد رسید. خواب خفاش نشانه مرگ پدر یا مادر شما نیز هست یا از دست دادن یكی از اعضای بدن خود یا كور شدن. دیدن خفاش سفید در خواب ، علامت مرگ كودكی است.

تعبیر خواب خفاش امام صادق (ع)
خفاش در خواب به دشمن تعبیر شده و می تواند فرد گمراهی باشد که قصد آسیب رساندن به شما را داشته باشد. دیدن این پرنده از دیدن موش نحس تر است. اگر خواب دیدید که خفاش به سمت شما حمله کرده ولی راه خود را برگرداند و رفت، از بلا دور خواهید ماند.

تعبیر خواب خفاش ابن سیرین
خفاش چه زنده و چه مرده به بلا و خطر تعبیر شده و گرفتن آن و دور انداختن خفاش در خواب از کشتن آن بهتر است. برای دفع بلا و ناراحتی هنگام دیدن خواب خفاش باید صدقه دهید.

تعبیر خواب حمله و گاز گرفتن خفاش

اگر خواب ببینید خفاش به شما حمله کرده، از جانب دشمن خود به سختی خواهید افتاد و یا بلا و مشقتی در راه است و برای دفع بلا باید صدقه بدهید.

اگر خواب ببینید که خفاش شما را گاز گرفت، از جانب دشمن خود آسیب خواهید دید و یا بیماری و بلا یا مصیبتی در راه است و باید برای دفع بلا صدقه بدهید.

تعبیر خواب کشتن خفاش و خفاش مرده
اگر در خواب خفاش را کشتید، بر دشمن خود پیروز می شود. اما باقی ماندن جسد خفاش در خواب خود، ابتلا به سختی و ناراحتی است. بیننده این خواب باید صدقه داده و به این واسطه دفع بلا کند.

خفاش مرده در خواب خودش ابتلا به بلا و مشکلات است و لاشه خفاش گویای مصیبت است. باید برای رفع بلا صدقه بدهید.

تعبیر خواب خوردن گوشت خفاش

خفاش در خواب نحس و شوم است و جسد و گوشت آن نیز نحس است. اگر خواب دیدید گوشت خفاش می خورید، علاوه بر اینکه دشمن خود را از پای در می آورید، به خودتان نیز آسیب می رسانید. این آسیب جسمانی ممکن است به واسطه عصبانیت زیاد یا کینه ای باشد که از دشمن خود به دل دارید. پس بهتر است برای دفع بلا صدقه دهید.

 

منبع:تعبیر خواب خفاش

تعبیر خواب خفاش