By | دسامبر 27, 2017

تعبير خواب گاز گرفتن چیست؟


تعبیر خواب گاز گرفتن توسط یک حیوان وحشی و درنده میتواند نشانه و تعبیر یک خصومت و دشمنی برای فرد باشد در زیر تعبیرات بیشتری توسط معبران برای شما ارائه شده است.

معبرین کهن و اسلامی گاز گرفتن توسط حیوانی درنده را در خواب نشانه خصومت و دشمنی می‌دانند ولی در برخی موارد دیده شده گاز گرفتن به بیماری نیز تفسیر گشته است. نکته در این تفاسیر این است که نوع حیوان درنده مانند سگ، شیر و… در تفسیر گاز گرفتن مؤثر است و بایستی به تعبیر خواب آن حیوان رجوع شود و چنانچه تعبیری برای گاز گرفتن حیوان مورد نظر یافت نشد می‌توان تفسیر آن را آسیب رسیدن یا صدمه دیدن از طرف دشمن عنوان کرد.

تعبیر خواب گاز گرفتن

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی کسی تو را از روی دشمنی گاز گرفته است، یعنی به میزان گازی که از تو گرفته، دچار ضرر و زیان می‌شوی.

امام صادق (ع) می‌فرمایند:
دیدن گاز گرفتن در خواب بر چهار وجه است.

ضرر و زیان
دشمنی
خصومت و درگیری
کاهش و ضرر و زیان مال و جاه و مقام

لوک اویتنهاو می‌گوید:

گاز گرفتن: کار احمقانه
گاز زدن در یک چیز خوراکی: زیان
گاز زدن در یک چیز غیر خوراکی: تلاش‌های بیهوده

تعبیر خواب گاز گرفتن سگ
مطیعی تهرانی می‌گوید: اگر در خواب سگی (حیوان درنده) پاشنه پای شما را گاز گرفت و خورد، چنانچه کاسب باشید متضرر می‌شوید و اگر کارمند باشید کار یا مالی از دستتان می‌رود.

لوک اویتنهاو: مورد گاز گرفتگی سگی واقع شدن: دعوا بر سر پول

آنلی بیتون:

اگر خواب ببینید سگی شما را گاز می‌گیرد، علامت همدمی است که در زندگی شما فتنه جویی می‌کند.
اگر سگ هاری در خواب شما را گاز بگیرد، علامت آن است که یکی از افراد مورد علاقه شما در آستانه دیوانگی است و احتمال دارد اتفاق رقت باری رخ دهد.

تعبیر خواب گاز گرفتن تمساح

لیلا برایت می‌گوید: اگر در خواب تمساح شما را گاز بگیرد، یعنی احتمالاً خطری شما را تهدید می‌کند.

منبع:تعبیر خواب گاز گرفتن دست توسط گرگ

تعبیر خواب گاز گرفتن دست توسط گرگ