برچسب: اشعار زیبا درباره دوستان بامرام و باوفا

شعردر مورد رفیق

By | دسامبر 27, 2017

متن پست به صشعردر مورد رفیق A friend is like a star that twinkles and glows Or maybe like the ocean that gently flows دوست مانند ستاره ای است که چشمک می زند و می درخشد یا شبیه اقیانوسی که به آرامی…Read More »