برچسب: تعبیردیدن هدیه گرفتن در خواب

تعبیر خواب هدیه گرفتن

By | دسامبر 27, 2017

ابراهیم کرمانی گوید: هدیه فرزند بود. جابرمغربی گوید: اندیشه و فکر بود. لوک اویتنهاو می‌گوید: هدیه: از شما چیزی دزدیده خواهد شد تعبیر خواب هدیه دادن آنلی بیتون: دادن هدیه تولد در خواب به دیگران، نشانه برخورداری از احترامات ناچیز است. لیلا…Read More »