برچسب: تعبیر خواب قتل

تعبیر خواب کشتن یک نفر

By | دسامبر 27, 2017

تعبیر خواب کشتن (قتل) ابن سیرین می‌گوید: اگر کسی را در خواب کسی را کشتی بی آنکه سرش را از تنش جدا کنی بیانگر این است که به آن شخص سود و منفعت فراوان از تو خواهد رسید. جابر مغربی: اگر در…Read More »

تعبیر خواب کشتن آدم

By | دسامبر 27, 2017

قتل: همه درگیر کشتن هستیم – با انکار، سرکوب و کنترل بخش‌هایی از طبیعت خود. خوشبختانه این ناحیه‌های انکار شده احساس یا قابلیت را می‌توان از طریق اعمال خودآگاهانه از نو زنده کرد. اگر در رویا دیدیم که از دست قاتلی فرار می‌کنیم…Read More »