برچسب: تعبیر خواب کشته شدن

تعبیر خواب کشتن یک نفر

By | دسامبر 27, 2017

تعبیر خواب کشتن (قتل) ابن سیرین می‌گوید: اگر کسی را در خواب کسی را کشتی بی آنکه سرش را از تنش جدا کنی بیانگر این است که به آن شخص سود و منفعت فراوان از تو خواهد رسید. جابر مغربی: اگر در…Read More »