برچسب: تعبیر عاشق شدن در خواب چیست؟

تعبیر خواب عاشق شدن

By | دسامبر 27, 2017

تعبیر خواب عشق منوچهر مطیعی تهرانی گوید: عشق در خواب دیدنی نیست مگر این که خودتان یا دیگریرا عاشق بیابید. عشق در هر غالبی که باشد در خواب‌های ما حرص و آز و ولع است و حتی طمع زیاد و مضر. ضعیف‌ترین…Read More »