برچسب: تعبیر قربانی کردن قوچ در خواب

تعبیر خواب قوچ

By | دسامبر 27, 2017

تعبیر خواب قوچ از نظر معبران آنلی بیتون درباره دیدن قوچ در خواب می گوید: ۱ـ اگر در خواب دیدید قوچی شما را تعقیب می کند ، نشانه آن است که زندگی شما را بدبختی تهدید خواهدکرد. تعبیر چرا کردن قوچ در…Read More »